Zobacz jak władza planuje wydać pieniądze

Jutro (17.12) w lęborskim magistracie odbędzie się XXX Sesja Rady Miejskiej, podczas której Rajcy będą uchwalać budżet miasta na 2014 rok. LeborkNEWS.pl przedstawia projekt budżetu w pigułce. 

Budżet Miasta Lęborka na 2014 rok zaplanowano  w wysokości :

DOCHODY      -   134.733.300,00 zł

WYDATKI       -  142.527.641,00zł

Deficyt – 7.794.341,00zł

 

Na dochody składają się:

- dochody bieżące –  100.754.590,96 zł , co stanowi  74,78 % dochodów ogółem

- dochody majątkowe –33.978.709,04 zł co stanowi 25,22 % dochodów ogółem

Otrzymane  dotacje na realizację zadań zleconych stanowią  kwotę 12.488.414,00 zł tj. 9,27 % dochodów ogółem.

Wysokość dotacji na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej) – wynosi  19.143.833,79 zł co stanowi 14,21 % dochodów ogółem.

 

Na wydatki składają się:

- wydatki bieżące w wysokości 98.247.323,08 zł.

- Wydatki majątkowe zaplanowane na 2014 rok w wysokości   44.280.317,92  zł zostaną sfinansowane :

- z dochodów majątkowych w wysokości 33.978.709,04 zł

- z przychodów z emisji obligacji w wysokości 8.500.000,00 zł

- z „wolnych środków” w wysokości 1.801.608,52 zł.

 

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji  na 2014 rok zaliczyć można: 

 

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO

REALIZACJI  NA 2014 ROK

Nazwa

kwota

Inkubator Przedsiębiorczości

1.655.928,42

„Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork „

14.664.412,00

Budowa peronu kolejowego Lębork-Mosty

900.000,00

Utworzenie alternatywnego połączenia DW 214 z DK 6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ulic Mieszka I i DW 214

5.000.000,00

Budowa i modernizacja dróg i ulic( w tym m.in. ul. Pomorska, ul. Buczka I etap, ul. Majkowskiego I etap, budowa przejazdu kolejowego w ulicy Zwarowskiej

4.000.000,00

Przebudowa ul. Waryńskiego wraz z budową nowego mostu na rzece Łebie i remontem mostu na kanale Młyńskim – I etap

694.106,00

Budowa przejścia do ulicy Żeromskiego

1.400.000,00

Budowa budynku komunalnego ul.Kusocińskiego

1.364.793,03

Budowa wielorodzinnego budynku przy ul. Kossaka

3.400.000,00

Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Łasaka

2.200.000,00

Budowa i przebudowa systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych

759.459,19

Rewitalizacja Centrum Lęborka

2.581.205,32

Siłownie na wolnym powietrzu

30.000,00

Budowa bieżni na stadionie

1.200.000,00

 Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum nr 1, Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 8W Lęborku

1.300.000,00

Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 3 i Zespole Szkół nr 3 w Lęborku

200.000,00

 

 

ZAKRES DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA

NA 2014 ROK

Lp.

Nazwa

Kwota

Przeznaczenie

1.

Biblioteka

1.069.000,00

Prowadzenie działalności kulturalnej

2.

Muzeum

891.400,00

Prowadzenie działalności kulturalnej

3.

Lęborskie Centrum Kultury „ FREGATA”

440.000,00

Prowadzenie działalności kulturalnej

4

Społeczna Szkoła Podstawowa Językowa LTO

1.520.260,00

Prowadzenie działalności oświatowej – w zakresie szkoły podstawowej

5

Katolickie Gimnazjum

182.000,00

Prowadzenie działalności oświatowej

6

Społeczne Gimnazjum Językowe LTO

946.816,00

Prowadzenie działalności oświatowej

7

Przedszkole „Baśniowe „

208.776,00

Prowadzenie działalności oświatowej

8

 Przedszkole PUCHATKOWE

85.564,00

Prowadzenie działalności oświatowej

9

Prywatne PrzedszkoleJęzykowe „Tęczowa Kraina”

365.605,00

Prowadzenie działalności oświatowej

10

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Zielona Łąka”

54.761,00

Prowadzenie działalności oświatowej

11

Przedszkole Integracyjne” Jesteśmy Razem”

1.052.003,00

Prowadzenie działalności oświatowej

12

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia juniora”

24.642,00

Prowadzenie działalności oświatowej

 

R A Z E M

 

6.840.827,00

 

 

 Pozostałe wydatki to m.in.: 

- wynagrodzenie w postaci rekompensaty za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ( przewozy osób środkami Komunikacji Miejskiej) – kwota  1.050.000,00 zł

- na utrzymanie wiat przystankowych – 26.300,00 zł (wzrost o 2,4%)

- na bieżące utrzymanie dróg gminnych – kwota 250.000,00 z ł w tym m.in.

- turystyka – wydatki w wysokości 5.000,00 zł na bieżące utrzymanie infomatów  ( dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, różne opłaty i składki  ).

- remonty zasobów komunalnych  300.000,00 zł.

- Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej przyjęto do  budżetu kwotę 342.050,00 zł, w tym m. in. diety radnych, podróże służbowe, zakup usług pozostałych.

- Na wydatki  związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego przyjęto do budżetu kwotę 7.760.182,56 zł . Wynagrodzenia i pochodne stanowią 75,77% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki   to m.in.:  zakup materiałów i wyposażenia 369.000,00 zł

zakup energii, centralne ogrzewanie – 243.100,00 zł

usługi remontowe -26.000,00 zł

badania lekarskie pracowników- 7.600,00 zł

usługi pozostałe – 334.000,00 zł

podróże służbowe krajowe i zagraniczne– 26.000,00 zł

odpisy za ZFŚS – 138.000,00 zł

opłaty za rozmowy telefoniczne- 69.410,00 zł

szkolenia pracowników – 25.000,00 zł

usługi internetowe – 10.800,00 zł

różne opłaty i składki- 109.000,00 zł

- Na promocję miasta  zaplanowano wydatki w wysokości  255.065,00 zł

- Wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej zaplanowano w budżecie  w wysokości 244.924,00 zł . Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 200.524,00 zł tj. 81,87 % planu ogółem .Pozostałe wydatki to  m. in. : szkolenia strażników, opłata za częstotliwość radiową, zakup środków czystości, zakup paliwa, zakup materiałów biurowych, zakup sortów mundurowych, zakup publikacji,  zakup posiłków regeneracyjnych, opłaty za  rozmowy telefoniczne, usługi remontowe, zakup opon, zakup wyposażenia, opłaty i składki.

- Wydatki działu Oświata i wychowanie zaplanowane zostały w następujący sposób:

- Szkoły Podstawowe – 15.811.323,00 zł

- Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych- 653.849,00 zł

- Przedszkola- 8.033.214,00 zł

- Inne formy wychowania przedszkolnego- 79.403,00 zł

- Gimnazja- 9.861.782,00 zł

- dowożenie uczniów do szkół- 19.800,00 zł

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- 170.984,00 zł

- stołówki szkolne i przedszkolne-  3.302.371,00 zł

- pozostała działalność – 301.790,00 zł w tym 46.500,00 zł na realizację projektu „Comenius-uczenie się przez całe życie” w wysokości dotacji na ten cel.

-  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Plan  wydatków tego działu określono kwotą 11.165.959,19 zł

- dotacja -725.600,00 na zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. ”Lęborski Sport ”

-imprezy sportowe – 224.400,00 zł

 

O ostatecznym kształcie budżetu zadecydują radni. Relację video z XXX Sesji Rady Miasta będzie moźna zobaczyć na LeborkNEWS.pl 

 

Podziel się na:
  • Facebook
  • email
  • Blogger.com
  • Twitter
  • Blip
  • Dodaj do ulubionych
  • Gadu-Gadu Live
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Wykop

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

*