Wystawa Skarby z Czarnówka – zaproszenie

Muzeum w Lęborku Galeria „Strome Schody” zaprasza na otwarcie wystawy pn. „SKARBY z CZARNÓWKA”, która odbędzie się w piątek (12.09) o godzinie 18:00. Wstęp wolny!

Lęborskie Muzeum posiada w swoich zbiorach jedną z największych kolekcji cennych i unikatowych przedmiotów pozyskanych w wyniku wieloletnich badań wykopaliskowych, które były prowadzone na rozległym, wielokulturowym cmentarzysku w Czarnówku w Powiecie Lęborskim. Birytualne cmentarzysko ludności kultury pomorskiej, oksywskiej i wielbarskiej oraz z okresu wczesnego średniowiecza w Czarnówku, stan. 5 jest w tej chwili największą, całkowicie przebadaną nekropolią z późnej starożytności w Europie Środkowej, mającą kluczowe znaczenie dla archeologii Europy Środkowej i północnej.

Pierwsze badania wykopaliskowe na tym terenie zostały przeprowadzone w latach 1973 – 2000 przez mgr Dorotę Rudnicką z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Podczas 17 sezonów badawczych rozpoznano obszar ok. 50 arów, na których zarejestrowano 443 groby (szkieletowe i ciałopalne).

Od 2008 roku prace badawcze na stanowisku w Czarnówku koordynowane były przez Muzeum w Lęborku, a ich kierownikiem była mgr Agnieszka Krzysiak. W ciągu pięciu sezonów badawczych przebadano kolejnych 180 arów w ścisłych granicach nekropoli oraz 66 arów poza jej obrębem, gdzie zadokumentowano relikty osadnictwa z okresów halsztackiego, przedrzymskiego, wpływów rzymskich i wczesnośredniowiecznego. Łącznie na stanowisku w Czarnówku zarejestrowano, wyeksplorowano i zadokumentowano niemal 3000 obiektów archeologicznych, w przeważającej większości grobów szkieletowych z pierwszych wieków naszej ery, a także ogromną liczbę zabytków (niemal 5000 artefaktów, oraz ok. 1000 naczyń glinianych i ich fragmentów), nieporównywalną z żadnym innym cmentarzyskiem starożytnym z ziem polskich.

Pozyskane źródła dowiodły, iż przedmiotowe stanowisko to osady i punkty osadnicze z okresu halsztackiego, przedrzymskiego, wpływów rzymskich i wczesnego średniowiecza oraz cmentarzysko KP, KO, KW i WŚ (udokumentowano również pojedyncze groby z późnej epoki kamienia, wczesnej epoki brązu i okresu wędrówek ludów).

Niemal wszystkie przedmioty zabytkowe z tego cmentarzyska znajdują się w tej w chwili w zbiorach Muzeum w Lęborku, które poniosło wszelkie koszty konserwacji, rekonstrukcji i dokumentacji pozyskanych od 2008 roku zabytków. Rekonstruowanie i opracowywanie zbiorów trwa nieprzerwanie od chwili wznowienia prac badawczych w terenie w 2008 roku. Imponująca ilość a także unikatowość i atrakcyjność pod względem naukowym zgromadzonego materiału archeologicznego zainteresowała najznamienitszych polskich naukowców z różnych ośrodków badawczych. Dzięki zawiązanej współpracy, m. in. z Uniwersytetami w Łodzi, Warszawie, Gdańsku oraz Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, Muzeum w Lęborku pozyskało środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na opracowanie i publikację materiałów cmentarzyska w Czarnówku.

Wyjątkowy charakter stanowią zróżnicowane formy szkieletowego i ciałopalnego obrządku pogrzebowego oraz bogactwo wyposażeń grobowych, między innymi obecność licznych przedmiotów prestiżowych (złota i srebrna biżuteria, także nieznanych dotychczas typów, import_y rzymskie, jak np. fragmenty cennych i rzadko występujących w tej części Europy pucharów srebrnych), umożliwiające dobrze udokumentowaną analizę stratyfikacji społecznej grup użytkujących tę nekropolę, a także masowe występowanie zabytków standardowych. Wśród grobów odkrytych w Czarnówku jest kilka z pochówkami elitarnymi, nawiązującymi do tzw. grobów książęcych. Omawiane cmentarzysko dostarczyło wielu materiałów zabytkowych, które będą miały bardzo istotne znaczenie dla badań nad chronologią okresu przedrzymskiego i wpływów rzymskich. Należy podkreślić, że staje się możliwe prześledzenie jego ciągłości użytkowania i przemian w obrzędowości funeralnej w poszczególnych fazach użytkowania cmentarzyska przez z górą 1500 lat!.

Te najpiękniejsze i najbardziej wartościowe zabytki można będzie obejrzeć na wystawie „SKARBY z CZARNÓWKA”.

Serdecznie zapraszaMY!

Podziel się na:
  • Facebook
  • email
  • Blogger.com
  • Twitter
  • Blip
  • Dodaj do ulubionych
  • Gadu-Gadu Live
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Wykop

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

*