2. Podstawowe założenia reformy śmieciowej

 

Od 1 lipca 2013 r. roku w nieruchomościach zamieszkałych (zarówno jedno- jak i wielorodzinnych) obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wynika to ze zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.). Od tego dnia  to właśnie gmina, a nie jak było to w przeszłości – wybrane przez Państwa firmy zajmujące się wywozem śmieci, ma obowiązek zorganizowania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 

Nowe stawki opłat

Głównym wyznacznikiem nowego systemu jest zalecenie segregacji odpadów i związane z tym dwie zróżnicowane stawki za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kwota opłaty wynika z podanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz z tego czy jej mieszkańcy będą segregowali odpady. Opłata stanowi iloczyn stawki i liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. 

 

STAWKA OPŁATY
DLA MIESZKAŃCÓW SEGREGUJĄCYCH ODPADY

8,50 zł/os

miesięcznie

——-

STAWKA OPŁATY
DLA MIESZKAŃCÓW NIESEGREGUJĄCYCH ODPADY

15 zł/os

miesięcznie 

UWAGA!

Stawka opłaty dla osób segregujących odpady jest zróżnicowana. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII-459/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20 czerwca 2013 r. wynosi ona 1,00 zł miesięcznie za czwarte i każde następne dziecko w rodzinie do 18 roku życia oraz do 26 roku życia, gdy dziecko uczy się i jednocześnie nie pracuje. Przez rodzinę należy rozumieć definicję określoną w art. 3 pkt. 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Gdzie wpłacać

Zadeklarowaną kwotę należy wpłacać bez wezwania w kasie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 w terminie do końca każdego miesiąca (pierwsza opłata za lipiec – do 31 lipca 2013 r.) lub przelewać na rachunek bankowy:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

02 2030 0045 1110 0000 0220 9050

z dopiskiem: MZGK opłata za odbiór odpadów w miesiącu ……., adres nieruchomości ………………………………………..

 

Odbiór odpadów z posesji

Odbiór śmieci z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych odbywać się będzie według harmonogramu odbioru odpadów od mieszkańców przekazanego mieszkańcom przez Konsorcjum lęborskich firm: REMONDIS Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AGORA-1” Sp. z o.o., które wygrało przetarg na tę usługę. W zabudowie wielorodzinnej odbiór odpadów będzie się odbywać z dotychczasową częstotliwością (różną w zależności od lokalizacji).

 

Na czym polega segregowanie odpadów?

I. w domach jednorodzinnych – segregacja „u źródła”

udostępnione są nieodpłatnie worki na surowce wtórne w różnych kolorach: 

  • zielony z przeznaczeniem na szkło opakowaniowe białe i kolorowe,
  • żółty z przeznaczeniem na plastik, papier, metal i opakowania wielomateriałowe,
  • brązowy z przeznaczeniem na odpady zielone.

II. w zabudowie wielorodzinnej

udostępnione są pojemniki (dzwony):

  • zielony z przeznaczeniem na szkło opakowaniowe białe i kolorowe,
  • żółty z przeznaczeniem na plastik, papier, metal i opakowania wielomateriałowe,

a także w miarę zapotrzebowania worki:

  • Ø  brązowy z przeznaczeniem na odpady zielone.

 

Gdzie oddać przeterminowane leki, sprzęt RTV, zużyte baterie?

  • przeterminowane leki – w siedmiu lęborskich aptekach
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w firmie REMONDIS Sp. z o.o., ul. Kossaka 91-95
  • zużyte baterie – w sklepach ze sprzętem  elektrycznym, oświetleniowym, w placówkach oświatowych, urzędach itp.

Co z niepotrzebnymi meblami i innymi odpadami wielkogabarytowymi?

Odpady wielkogabarytowe (meble, duże AGD-RTV, duże opakowania, w tym ze styropianu) będą odbierane 2 razy w roku podczas ustalonych zbiórek, podobnie jak

odpady niebezpieczne (farby, kleje, rozpuszczalniki, aerozole i in.) 

 

Co zrobić z nadmiarem posegregowanych odpadów?

Wszystkie odpady zebrane w sposób selektywny: szkło, plastik, papier, metal, opakowania wielomateriałowe, odpady zielone, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne: zużyte baterie, farby, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, środki czyszczące, a także opakowania po tych substancjach oraz czysty gruz przyjmuje nieodpłatnie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” w Czarnówku (czynny w poniedziałki i piątki 7.00-16.00, wtorki, środy, czwartki i soboty 7.00-15.00).

 

UWAGA! ZMIANY NIE DOTYCZĄ NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

W nieruchomościach niezamieszkałych oraz w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (lokale usługowe, sklepy, zakłady, przedsiębiorstwa, placówki oświatowe itp.), obowiązywać będą dotychczasowe zasady, tj. właściciele takich nieruchomości muszą w dalszym ciągu posiadać umowę z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, który według nowych przepisów jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

 

INFORMACJI UDZIELA

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, tel. 59-8622670, mzgk.leb@gmail.com  (dot. deklaracji o wysokości opłaty, a także w sprawie wnoszenia opłaty)

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, pok. C 201, tel. 59-8637755, 59-8637702, ochrona@um.lebork.plodpady@um.lebork.pl (dot. odbioru odpadów z terenu nieruchomości, sposobu segregacji itp.)