3. Obowiązki właścicieli nieruchomości

Na terenie Lęborka nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęte zostały tylko nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

1. Obowiązki właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, np. przedsiębiorstwa, sklepy itp.

W związku z tym, iż nowy system gospodarowania odpadami nie obejmuje nieruchomości niezamieszkałych, właściciele takich nieruchomości, zobowiązani są, tak jak dotychczas posiadać umowę na wywóz odpadów komunalnych, zawartą z wybraną firmą.

Od 1 stycznia 2013 r. istnieje obowiązek posiadania przez firmę odbierającą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

2. Obowiązki właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku poprzez m.in. wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie, pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami.

Ta sama ustawa nakłada na gminę obowiązek zorganizowania w zamian za opłatę wnoszoną przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odbioru tychże odpadów.

Rada Miejska w Lęborku w uchwale nr XXIII – 358/2012 dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Stawka opłaty uzależniona jest od sposobu zbierania odpadów komunalnych.

W przypadku zbiórki selektywnej czyli segregowania odpadów stawka ta wynosi 8,50 zł miesięcznie/od mieszkańca, natomiast przy braku segregacji stawka ta wynosi 15,00 zł.

Kwota opłaty wynikać będzie z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jak wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? 

W deklaracji w pozycji 42 właściciel wpisuje stawkę opłaty czyli 8,50 zł lub 15,00 w zależności od sposobu zbierania odpadów, w pozycji 43 liczbę osób zamieszkujących a w pozycji 44 miesięczną kwotę opłaty (czyli iloczyn stawki i ilości osób zamieszkujących). W przypadku rodzin, które segregują odpady i spełniają warunki do naliczenia niższej stawki należy uwzględnić opłatę w wysokości 1,00 zł miesięcznie za czwarte i każde następne dziecko w rodzinie do 18 roku życia oraz do 26 roku życia, gdy dziecko uczy się i jednocześnie nie pracuje.

Kwota podana w pozycji 44 jest opłatą, którą od 1 lipca 2013 r. należy uiszczać na rzecz Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Lęborku. Obowiązuje tu zasada samonaliczenia, zatem, w przypadku gdy złożona deklaracja nie będzie zawierała błędów, opłata wykazana w deklaracji jest należna i płatna do końca każdego miesiąca, bez wezwania (nie otrzymają Państwo decyzji wymiarowej).

W przypadku wystąpienia kilku współwłaścicieli składają oni jedną, wspólną, podpisaną przez wszystkich deklarację (gdy liczba współwłaścicieli jest większa niż 2 dołączyć należy wypełnioną informację o współwłaścicielach).

Do deklaracji właściciel nieruchomości obowiązany jest także dołączyć dokument (np. oświadczenie) potwierdzający zamieszkanie w innej gminie, kraju, lub innym, niż miejsce zameldowania lokalu, na terenie gminy ­– w przypadku osób zameldowanych na terenie Gminy Miasto Lębork, a zamieszkujących poza miejscem zameldowania.

Zarządca dołącza do deklaracji również plan sytuacyjny lub mapkę z zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemników na odpady.

Gdzie i jak składać deklaracje?

Właściciel nieruchomości, w której zamieszkują mieszkańcy, zobowiązany jest złożyć deklarację  w terminie 14 dni od dnia zamieszkania w danej nieruchomości pierwszego mieszkańca w Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 (najnowsze skrzydło ratusza), tel. 59-8622670, mzgk.leb@gmail.com. Można też przesłać deklarację pocztą lub w formie elektronicznej potwierdzonej podpisem elektronicznym o profilu zaufanym ePUAP (deklarację można pobrać ze strony internetowej www.lebork.pl – zakładka „Dla mieszkańca”). Użytkownik musi mieć konto na ePUAP oraz posiadać podpis o profilu zaufanym ePUAP. Pobrany załącznik deklaracji po wypełnieniu należy dołączyć na ePUAP do wniosku dowolnego i wysłać go w zakładce Skargi, wnioski, zapytania do UM w Lęborku.

Uwaga! Każda zmiana danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, wiąże się z koniecznością złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty – w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany (w takim przypadku opłatę za gospodarowanie odpadami w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana).