4. Zasady segregacji odpadów komunalnych

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Lębork określa, iż właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obejmujących:

- zmieszane odpady komunalne,

- szkło,

- tworzywa sztuczne, papier, metale oraz opakowania wielomateriałowe,

- komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, a także zużyte opony,

- powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte

baterie i akumulatory,

- odpady budowlane i rozbiórkowe.

W ramach opłaty właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zostaną zaopatrzeni w worki (zabudowa jednorodzinna) lub pojemniki (zabudowa wielorodzinna) na odpady zbierane selektywnie:

- worki/pojemniki zielone na szkło,

- worki/pojemniki żółte na tworzywa sztuczne, metal, papier, opakowania wielomateriałowe,

- worki brązowe na komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji.

W zabudowie wielorodzinnej pojemniki do segregacji tzw. dzwony w kolorze żółtym i zielonym nie są przypisane tylko tej nieruchomości, przy której zostały umieszczone. Posegregowane odpady mogą do nich wrzucać mieszkańcy okolicznych domów, ale tylko wielorodzinnych.

 

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz odpady niebezpieczne (z wyłączeniem przeterminowanych leków i zużytych baterii) można będzie oddać 2 razy w roku podczas tzw. „objazdowej zbiórki” oraz poza ustalonym harmonogramem przekazać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zorganizowanego przez gminę.

Przeterminowane leki należy dostarczyć do pojemników znajdujących się w wybranych aptekach (lista aptek na www.lebork.pl).

Zużyte baterie należy dostarczyć do pojemników ustawionych w sklepach ze sprzętem elektrycznym, oświetleniowym. W urzędach, placówkach oświatowych lub do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Pozostałe odpady, w tym biodegradowalne np. tzw. „kuchenne” należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane, w który to pojemnik musi wyposażyć nieruchomość jej właściciel.

Szczegółowe zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przedstawia poniższa ulotka.