Harmonogramy wywozu śmieci I półrocze 2014

 

Odpady komunalne z nieruchomości jednorodzinnych, z terenu Gminy Miasto Lębork odbierane będą w dniach jak w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej. Dla sprawnej obsługi Miasto Lębork zostało podzielne na 5 rejonów, w których odbiory prowadzone są odpowiednio od poniedziałku do piątku. Odpady zmieszane odbierane są dwa razy, a worki z selektywnie zebranymi odpadami raz w miesiącu.

 

Dla zabudowy wielorodzinnej sporządzono harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z poszczególnych wiat śmietnikowych w układzie tygodniowym. Śmieci te odbierane są 1, 2 lub 3 razy w tygodniu.

 

Opróżnianie żółtych i zielonych dzwonów w zabudowie wielorodzinnej odbywa się w oparciu o harmonogram wywozu selektywnie zebranych odpadów komunalnych z pojemników typu „DZWON”.

 

Okresowo bezpośrednio z nieruchomości odbierane będą odpady wielkogabarytowe,  niebezpieczne i choinki naturalne. Terminy tych  zbiórek dla zabudowy jednorodzinnej zawarte są w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych z tej zabudowy.

Dla zabudowy wielorodzinnej sporządzono odrębny harmonogram zbiórek okresowych.

 

Od stycznia do lutego 2014 r. będą odbierane choinki naturalne. Choinki należy gromadzić obok pojemników typu „DZWON”. Zbiórki będą prowadzone w każdy poniedziałek, w okresie od 07.01. do 17.02.2014 r. Lokalizacja miejsc składowania dotyczy zarówno mieszkańców zabudowy wielo- jak i jednorodzinnej. Jednocześnie dla posesji jednorodzinnych, znacznie oddalonych od pojemników będą ustawione dodatkowe kontenery na choinki. Informacja o lokalizacji dodatkowych  kontenerów jest zawarta w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej.

Odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne w zabudowie jednorodzinnej należy wystawiać w dniu zbiórki przed posesją, a w zabudowie wielorodzinnej przy wiatach śmietnikowych.

 

Odrębnie w okresie wiosennym,w sobotę, 29.03.2014 r. będzie prowadzona zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych. Samochód odbierający te odpady będzie kolejno objeżdżał 30 wybranych punktów w mieście, do których mieszkańcy dostarczą swoje odpady. Mapa punktów i grafik czasowy będzie dostępny na stronie. Kampania informacyjna w tym zakresie będzie prowadzona również poprzez plakatowanie.

By ułatwić Państwu odróżnienie elektroodpadów od odpadów z  wielkogabarytowych grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego wg  załącznika do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym udostępniono w odrębnym arkuszu.

 

—  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej Gmina Miasto Lębork

—  Harmonogram wywozu zmieszanych odpadów komunalnych z zabudowy wielorodzinnej (wspólnoty)

—  Harmonogram wywozu selektywnie zebranych odpadów komunalnych z pojemników typu „Dzwon” – styczeń 2014

—  Harmonogram odbioru wielkogabarytowych, niebezpiecznych, elektrycznych i choinek (I półrocze 2014)

        —  Wykaz elektroodpadów