Program XI Sesji Rady Miejskiej

XI  sesja Rady Miejskiej w Lęborku odbędzie się w dniu 24 lipca  2015 r. o godzinie 11.00  w  Sali Rajców  Urzędu Miejskiego  w  Lęborku   przy  ul. Armii Krajowej 14.

Porządek  obrad:

I.   Otwarcie obrad  i  stwierdzenie  kworum.

II.  Przyjęcie  protokołu   obrad  X Sesji  Rady Miejskiej w Lęborku  z  29.06.2015 r.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 1. Zmian w Uchwale nr IV-31/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2015 rok.
 2. Zmian w Uchwale nr IV-30/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2015-2030.
 3. Emisji obligacji komunalnych ( kwota 2.900.000 zł).
 4. Emisji obligacji komunalnych (kwota 3.000.000 zł).
 5. Zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kard. Wyszyńskiego 3 w Lęborku”.
 6. Powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej w Lęborku opinii o zgłaszanych kandydatach na ławników do orzekania w sądach powszechnych na lata 2016-2019.
 7. Przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Lębork;
 8. Przyjęcia Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Lębork na lata 2015-2030;
 9. Zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Lębork a Gminą Nowa Wieś Lęborska w sprawie określenia wzajemnych zobowiązań w zakresie zaprojektowania, budowy i zarządzania drogą stanowiącą połączenie ulic Majkowskiego i Kartuskiej w Lęborku;
 10. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oraz zwolnienia z obowiązku sprzedaży nieruchomości, w drodze przetargu;
 11. Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa (nieodpłatne nabycie działki nr 2/3 o powierzchni 2435 m²i działki nr 2/27 o powierzchni 8750 m²);
 12. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych ( ul. Krzywoustego 12/8);
 13. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych (ul. E. Plater 4/5; ulica  Plater 8B/1; ul. E. Plater 8B/2; ul. Orlińskiego 2a/11; ul. Kossaka 10/5; ulica Łokietka 24a/2);
 14. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych (ul. Mieszka I 5a/5; ulica Kossaka 39/3; ul. Łokietka 17/7; ul. Chopina 4/6, ul. Chopina 5/6, ul. Chopina 11/5);
 15. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych (ul. Stryjewskiego 32B/3; ul. Stryjewskiego 32C/1; ul. Stryjewskiego 58/1; ul. Stryjewskiego 59/6; ulica Stryjewskiego 59/7)
 16. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych (ul. Stryjewskiego 60/3; ulicy Stryjewskiego 50a/6; ul. Bolesława Krzywoustego 24/7; ul. Łokietka 14/11; ul. Orlińskiego 14B/1).

IV. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XIX-219/2008 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31.03.2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. Sprawozdanie za okres od 11.06.2015 r. do 14.07.2015 r.

V. Sprawozdanie z realizacji uchwały przyjęcia Rocznego Programu współpracy na 2015 rok Gminy Miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, przez które może być prowadzona działalność pożytku publicznego.

VI.   Interpelacje i zapytania  radnych

VII.  Wnioski i oświadczenia radnych.

VIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

IX.   Informacje Przewodniczącego Rady.

X.    Zamknięcie  obrad.

Podziel się na:
 • Facebook
 • email
 • Blogger.com
 • Twitter
 • Blip
 • Dodaj do ulubionych
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • Wykop

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

*