XIX Sesji Rady Miejskiej w Lęborku

XIX Sesja Rady Miejskiej w Lęborku odbyła się w dnia 27 czerwca 2012 roku o godz. 11.00 w Sali Rajców Nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku.

Porządek obrad:
I. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
II. Przyjęcie protokołu Nr XVIII obrad Sesji Rady Miejskiej w Lęborku w dniu 16.05.2012r.
III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1.Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Lęborka za 2011 rok.
2.Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lęborka z tytułu wykonania budżetu miasta za 2011 rok.
3.Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Lęborka.
4.Zaliczenia ulicy Pomorskiej do kategorii dróg gminnych.
5.Określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Lębork.
6.Ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Lębork.
7.Ustalenia trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowych dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu miasta Lęborka na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska.
8. Określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
9.Przystąpienia do sporządzenia zmiany zatwierdzonego uchwałą Nr XLVIII-505/2001 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31 sierpnia 2011 roku (Dz.Urz.Woj. Pomorskiego Nr 79 z dnia 11 października 2001 roku, poz.985) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Pionierów i Komuny Paryskiej w Lęborku.
10.Przystąpienia do sporządzenia zmiany zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXII-316/2000 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 7 lipca 2000 roku (Dz.Urz.Woj. Pomorskiego Nr 88 z dnia 18 września 2000 roku, poz.573) dla obszaru w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego w Lęborku.
11.Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. użytkowej 36,84m2 znajdującego się w budynku przy ul. Boh.Westerplatte 19 wraz ze sprzedażą udziału w gruncie.
12.Wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku przy Al.Wolności: Nr 69/4A, 69/5A, 69/8A wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie.
13. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. Dygasińskiego 4/7 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie.
14. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. Okrzei 6/7 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie.
15. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. Stryjewskiego 55/8 wraz ze sprzedażą udziału w gruncie.
16. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. Korczaka 6/2 wraz ze sprzedażą udziału w gruncie.
17. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. Stryjewskiego 64/3 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie.
18.Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. Zwycięstwa 31of/9 wraz ze sprzedażą udziału w gruncie.
19. Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie, od Spółki „ Polskie Koleje Państwowe” Sp. Akcyjna z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Lębork.
20. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obr.11 miasta Lęborka przy ul. Żeromskiego ,stanowiącej działkę nr 5/2.
21.Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem wybudowanym na podstawie pozwolenia na budowę na okres dłuższy niż trzy lata przy ul. Kilińskiego.
22.Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem wybudowanym na podstawie pozwolenia na budowę na okres dłuższy niż trzy lata przy ul. Gdańskiej.
23.Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem wybudowanym na podstawie pozwolenia na budowę na okres dłuższy niż trzy lata przy ul. Kolonia.
24.Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem wybudowanym na podstawie pozwolenia na budowę na okres dłuższy niż trzy lata przy ul. I Armii Wojska Polskiego.
25.Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem wybudowanym na podstawie pozwolenia na budowę na okres dłuższy niż trzy lata przy ul.10 Marca.
26.Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem wybudowanym na podstawie pozwolenia na budowę na okres dłuższy niż trzy lata przy ul. Traugutta.

IV. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XIX-219/2008 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31.03.2008r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. Sprawozdanie za okres od 01.05.2012 r. do 08.06.2012r.
V. Interpelacje i zapytania radnych.
VI. Wnioski i oświadczenia .
VII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
VIII. Informacje Przewodniczącego Rady.
IX. Zamknięcie obrad.

 

Video – XX Sesja Rady Miejskiej – cz.1

LeborkNews.pl

Video – XX Sesja Rady Miejskiej – cz.2

LeborkNews.pl

Video – XX Sesja Rady Miejskiej – cz.3

LeborkNews.pl

Video – XX Sesja Rady Miejskiej – cz.4

LeborkNews.pl

 

 

Podziel się na:
  • Facebook
  • email
  • Blogger.com
  • Twitter
  • Blip
  • Dodaj do ulubionych
  • Gadu-Gadu Live
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Wykop

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

*