XXVI Sesja Rady Miejskiej (video)

XXVI Sesja Rady Miejskiej odbyła się 17 maja 2013 roku o godz. 12.00 w Sali Rajców Nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku.

Video - XXVI Sesja Rady Miejskiej

YouTube Preview Image

Porządek obrad:
I. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
II. Przyjęcie protokołu Nr XXV obrad Sesji Rady Miejskiej w Lęborku w dniu
27.03.2013r.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1. Zmian w Uchwale Nr XXIII-340/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2013 rok.

2. Zmiany Uchwały Nr XIV-153/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.12.2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2012-2030.

3. Uczczenia pamięci żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego po II wojnie światowej.

4. Przystąpienia do Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitarny z siedzibą w Gdańsku.

5. Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Spółki „Polskie Koleje Państwowe” SA z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obr.11 miasta Lęborka, stanowiącej działkę nr 2/27, na rzecz Gminy Miasto Lębork.

6. Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Spółki „Polskie Koleje Państwowe” SA z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obr.11 miasta Lęborka, stanowiącej działkę nr 2/3, na rzecz Gminy Miasto Lębork.

7. Wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie ze Spółdzielnią Mieszkaniową z siedzibą w Lęborku przy ul. Słowackiego 24 umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w obr.7 miasta Lęborka przy ul. Grunwaldzkiej, stanowiącej działkę nr 316/8.

8. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonej w obr.3 miasta Lęborka przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, stanowiącej działkę nr 384/15.

9. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonej w obr.14 miasta Lęborka w rejonie ul. Wincentego Witosa i ul. Stanisława Mikołajczyka, stanowiącej działkę nr 299/3.

10. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonych w obr.14 miasta Lęborka, wchodzących w skład osiedla „Lębork-Wschód”.

11. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem , wybudowanym na podstawie pozwolenia na budowę przy ul. I Armii W.P na okres dłuższy niż trzy lata.

12. Nabycia nieruchomości od Agencji Mienia Wojskowego, położonych w obr.11 miasta Lęborka w rejonie ulicy Władysława IV.

13. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obr.3 miasta Lęborka przy ul. Mikołaja Reja, stanowiącej działkę nr 365/5.

14. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 znajdującego się
w budynku przy ul. Franciszkańskiej 3 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie.

15. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się
w budynku przy ul. Sienkiewicza 36 wraz ze sprzedażą udziału w gruncie.

16. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 znajdującego się
w budynku przy ul. Chopina 6 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie.

17. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się
w budynku przy ul. Mieszka I 12 wraz ze sprzedażą udziału w gruncie.

18. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonej w obr. 6 miasta Lęborka przy ul. Beniowskiego .

19. Ustalenia przebiegu ulicy Beniowskiego w Lęborku, drogi gminnej.

20. Zmiany Uchwały Nr XIX-221/2008 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31.03.2008r. w sprawie przyjęcia lęborskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ( publikowana w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 53 poz.1504 z dnia 17 czerwca 2008r.)

21. Nadania Statutu jednostce budżetowej p.n. „Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku”.

22. Upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Lęborku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Lębork.

23. Określenia przepisów porządkowych w odniesieniu do przewozów osób i bagażu w komunikacji miejskiej oraz przewozu osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Miasta Lębork.

24. Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXIX-311/2008 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Lęborka ( mapa do wglądu w biurze Rady).

25. Zmiany uchwały Nr XXIII-357/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21.12.2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Lębork.

26. Zmiany Uchwały Nr XXIII-361/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21.12.2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

27. Zmiany Uchwały Nr XXIII- 360/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21.12.2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

28. Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Lębork na 2013 rok.

29. Przyjęcia Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy na 2011 rok Gminy Miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, przez które może być prowadzona działalność pożytku publicznego.

30. Przyjęcia Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu współpracy na 2012 rok Gminy Miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, przez które może być prowadzona działalność pożytku publicznego.

31. Zmiany uchwały Nr III-3/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17.12.2010 roku w sprawie ustalenia ilości , rodzajów i składów stałych Komisji Rady Miejskiej w Lęborku na kadencję 2010-2014.

V. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XIX-219/2008 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31.03.2008r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. Sprawozdanie za okres od 15.03.2013r. do 07.05.2013r.

VI. Raport z realizacji zadań związanych z ochroną środowiska w gminie Lębork za lata 2011-2012.

VII. Sprawozdanie z realizacji w 2012 roku „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010-2015”.

VIII. Ocena zasobów pomocy społecznej przygotowana w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

IX. Sprawozdania z prac Komisji Rady za 2012 rok:
1.Komisji Gospodarki Miejskiej
2.Komisji Budżetowej
3.Komisji Rewizyjnej

X. Plany pracy Komisji Rady na 2013 rok:
1. Komisji Gospodarki Miejskiej
2. Komisji Budżetowej
3. Komisji Strategii i Rozwoju
4. Komisji Polityki Społecznej

XI. Interpelacje i zapytania radnych.
XII. Wnioski i oświadczenia.
XIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
XIV. Informacje Przewodniczącego Rady.
XV. Zamknięcie obrad.

Podziel się na:
  • Facebook
  • email
  • Blogger.com
  • Twitter
  • Blip
  • Dodaj do ulubionych
  • Gadu-Gadu Live
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Wykop

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

*