XXX Sesja Rady Miejskiej (video)

17 grudnia 2013 r. w Sali Rajców Urzędu Miejskiego odbyła się XXX Sesja Rady  Miejskiej w Lęborku. Radni debatowali m.in. nad budżetem miasta Lęborka na 2014 rok.

Video - XXX Sesja Rady Miejskiej 

YouTube Preview Image

 

Porządek obrad:
I.  Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
II.  Przyjęcie protokołu Nr XXIX obrad Sesji Rady Miejskiej w Lęborku  w dniu
22.10.2013r.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1. Przekazania środków  finansowych dla Policji.
2. Pokrycia kosztów utrzymania i funkcjonowania Placówki Straży Granicznej w Łebie.
2a. Udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lęborskiemu.
3. Przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lęborka na lata 2014 – 2030.
4. Uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2014 rok.
a) Przedstawienie przez Burmistrza Miasta projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
b) Przedstawienie przez Burmistrza Miasta opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat projektu uchwały budżetowej.
c) Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Budżetowej opinii do projektu uchwały budżetowej.
d) Przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta do opinii Komisji Budżetowej i autopoprawek dokonanych do projektu budżetu przez Burmistrza Miasta.
e) Odczytanie poprawek zgłoszonych pisemnie przed rozpoczęciem Sesji przez Radnych, a nie uwzględnionych w projekcie po autopoprawkach dokonanych przez Burmistrza Miasta.
f) Dyskusja nad wszystkimi nieuwzględnionymi poprawkami , o których mowa w punkcie 4  „e”.
g) Głosowanie osobno każdej nieuwzględnionej poprawki po wcześniejszej opinii Komisji Budżetowej, o której mowa w pkt.4  „e”.
h) Głosowanie całej uchwały budżetowej z autopoprawkami .
4a. Emisji Obligacji komunalnych.
5. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonej w obr.8 miasta Lęborka przy ul. Lipowej, stanowiącej działkę nr 209/2 o pow.259m2.
6. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości , położonej w rejonie ulic Stryjewskiego, Mostnika w obr.3 miasta Lęborka, składającej się z działek  nr 195/4, 194/7, o łącznej powierzchni 1161m2.
7. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonej przy ul. Jedności Robotniczej w obr.7 miasta Lęborka, składającej się z działek nr 380 i 381/1, o łącznej powierzchni 542 m2.
8. Zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty cywilnoprawnych należności  pieniężnych Miasta Lęborka  i podległych mu jednostek , wskazania organów do tego uprawnionych  oraz określenia warunków  dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
9. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Parku Chrobrego i terenów rekreacyjno- sportowych nad rzeką Łebą i Okalicą w Lęborku.
10. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem przy ul. Derdowskiego, wybudowanym na podstawie pozwolenia na budowę na okres dłuższy niż trzy lata .
11. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem przy ul. Emilii Plater, wybudowanym na podstawie pozwolenia na budowę na okres dłuższy niż trzy lata .
12. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem przy ul. Czołgistów, wybudowanym na podstawie pozwolenia na budowę na okres dłuższy niż trzy lata .
13. Zmiany Uchwały Nr XXVIII-493/2013 Rady Miejskiej w Lęborka z dnia 13.09.2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem wybudowanym na podstawie pozwolenia na budowę na okres dłuższy niż trzy lata.
14. Zmian w Uchwale Nr XXIII-340/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2013 rok.                                                                                                                                                           15. Upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku do załatwiania  indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
16. Wyrażenia zgody na wynajem lokali mieszkalnych od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny w Gdyni .
17. Ustalenia trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowych dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu miasta Lęborka na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska.
18. Uchylenia Uchwały Nr XIX-250/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.06.2012r., w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Miasto Lębork.
19. Ustalenia przebiegu ulicy Targowej w Lęborku, drogi gminnej.
20. Określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Lębork.
21. Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Lębork w latach 2011-2015.
22. Przyjęcia do realizacji Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.
23. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych przy ul. E. Plater 3/1, 8A/9, 10/7.
24. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych przy ul. Dworcowej 5/3 i 5/4.
25. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych przy ul. Stryjewskiego  7/7, 8/6, 8/14, 11/4.
26. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kossaka 31/1.
27. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych przy ul. Zwycięstwa 31/1, 35A/1, 35A/1A.
28. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych przy ul. Syrokomli 41/1, 41/7.
29. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Staromiejskiej 39/6.

IV. Raport o stanie środowiska w  województwie pomorskim w 2012 roku.

V. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XIX-219/2008 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31.03.2008r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy  niż trzy lata.

VI. Interpelacje i zapytania radnych.

VII. Wnioski i oświadczenia.

VIII.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

IX.  Informacje Przewodniczącego Rady.

X. Zamknięcie obrad.

Podziel się na:
  • Facebook
  • email
  • Blogger.com
  • Twitter
  • Blip
  • Dodaj do ulubionych
  • Gadu-Gadu Live
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Wykop

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

*